Bản tóm tắt dự án nghiên cứu thị trường

Bản tóm tắt dự án nghiên cứu thị trường

1.    Các quyết định của bạn
•    Những quyết định nào mà bạn muốn thực hiện căn cứ vào kết quả khảo sát?
2.    Bối cảnh thị trường
•    Các vấn đề sẽ dẫn đến các quyết định mà bạn cần thực hiện.

3.    Các mục tiêu cụ thể
•    Các mục tiêu chính cho dự án khảo sát – cần phải đạt là gì?
•    Các mục tiêu phụ hoặc thông tin mà bạn có thể tìm kiếm.

4.    Đối tượng nghiên cứu
Bạn muốn nói chuyện với đối tượng nào?
•    Ở đâu?
•    Giới tính?
•    Nhóm tuổi?
•    Thành phần / tầng lớp kinh tế?
•    Nhãn hiệu thường xuyên dùng?
•    Các yếu tố khác?

5.    Bàn giao kết quả
Bạn muốn những kết quả nào?
•    Chỉ cần dữ liệu?
•    Bảng biểu sơ lược về kết quả khảo sát?
•    Các báo cáo đầy đủ và thuyết trình?

6.    Thời gian thực hiện
•    Khi nào thì dự án bắt đầu?
•    Bạn cần kết quả nghiên cứu khi nào?

7.    Ngân sách dự án
•    Ngân sách của bạn dành cho dự án này là khoảng bao nhiêu tiền?

8.    Bạn có cần sự trợ giúp / hỗ trợ cho bản tóm tắt dự án nghiên cứu thị trường?
•    Vui lòng liên hệ phat.pham@consumerlink.vn

Copyright © 2016 - 2019 by CONSUMER LINK VIETNAM All rights reserved
Lên trên