Thắc mắc về nghiên cứu thị trường; thiết kế nghiên cứu; thiết kế bảng câu hỏi; phương pháp chọn mẫu sampling; phương pháp phỏng vấn; lên kế hoạch triển khai dự án; qui trình thực hiện dự án; ngân sách; thời gian thực hiện dự án...

for those who like studying and working with marketing research

Thắc mắc về nghiên cứu thị trường; thiết kế nghiên cứu; thiết kế bảng câu hỏi; phương pháp chọn mẫu sampling; phương pháp phỏng vấn; lên kế hoạch triển khai dự án; qui trình thực hiện dự án; ngân sách; thời gian thực hiện dự án...

Copyright © 2016 - 2019 by CONSUMER LINK VIETNAM All rights reserved
Lên trên